Dernek Tüzüğü

DENİZ TRAFİK OPERATÖRLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde 1

Derneğin adı: “DENİZ TRAFİK OPERATÖRLERİ DERNEĞİ” dir.

Derneğin merkezi İstanbul’dur. Şubesi yoktur.

DERNEĞİN AMACI 

Madde 2

Dernek,

 1. Deniz Trafik Operatörlüğü mesleğinin uluslararası standartlarda devamlılığını sağlamak için araştırmalar ve çalışmalar yaparak bu konu  ile ilgili iç ve dış eğitimler düzenlemek,
 2. Deniz Trafik Operatörlüğü mesleğinin onur ve şerefini ve operatörlerin sosyal ve maddi haklarını korumak için her türlü platformda ve her türlü konuda çalışmalar yapmak ve üyelerini temsil etmek,
 3. Deniz Trafik Operatörlerinin çalışma şartlarını iyileştirmek, fiziksel ve psikolojik sağlık sorunlarını en aza indirmek amacı ile ulusal ve uluslararası mevzuatla belirlenmiş kuralları araştırarak bu kurallardaki gelişmeleri takip etmek, mesleki ve sosyal sorunların giderilmesine yönelik önerilerde bulunmak,
 4. Deniz Trafik Operatörlerinin gerek gelir dağılımı ve gerekse çalışma şartları arasında farklılıklar olması durumunda bunları ortadan kaldıracak, fırsat eşitliğini sağlayıcı ve koruyucu çalışmalarda bulunmak,

amacı ile kurulmuştur.

DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ İLE DERNEĞİN FAALİYET ALANI

Madde 3

 1. Türk Boğazları Bölgesi, Türk Limanları ve Türk Karasularında meydana gelebilecek kaza riskini asgari seviyeye indirmek ve gemilerin neden olabileceği can, mal ve çevre felaketlerinin önüne geçmek için analiz, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,
 2. Bu konularda çalışmaları bulunan her türlü kamu kuruluşları, özel ve tüzel kişiler, gemilere hizmet veren diğer kuruluşlar ile emniyetin arttırılması amacıyla bilgi ve görüş alışverişinde bulunmak; toplantı, seminer, panel, eğitimler düzenlemek; basın açıklaması ve bildirisi hazırlayıp yayınlamak ve düzenlenen bu faaliyetlere katılmak,
 3. Yürürlükte olan denizcilik mevzuatına veya ulusal ve/veya uluslararası gelişmeler doğrultusunda hazırlanacak olan denizcilik ile ilgili yeni kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve talimatlara ilişkin araştırma ve çalışma yapmak, görüş bildirmek, alternatif raporlar hazırlamak ve tüm gelişmeleri üyelerine ve ilgililere duyurmak,
 4. Gemilerden kaynaklı çevre kirliliklerinin önlenmesi ile ilgili uluslararası gelişmeleri takip etmek ve bu konu ile ilgili kamu ve özel kuruluşları; özel ve tüzel kişiler ve diğer sivil toplum örgütleri ile işbirliği yaparak çevre kirliliğinin önlenmesine katkıda bulunmak,
 5. Üyelerinin dayanışma organizasyonu için piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferanslar düzenlemek,
 6. Üyelerinin sosyal güvenliğine katkı sağlamak ve kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile sandık oluşturmak,
 7. Üyelerini meslek ile ilgili her türlü gelişmelerden ve çalışmalardan haberdar
 8. Eğitim, seminer, paneller vb. gibi organizasyonlar düzenlemek,
 9. Her türlü menkul-gayrimenkul, demirbaşlar satın almak,
 10. İhtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacı ile iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
 11. Gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak,
 12. Gerekli izinler alınarak, derneklerin izinli kurabileceği tesisleri kurmak,
 13. Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,
 14. Aynı amaçla faaliyet gösteren dernekler ile bir araya gelerek federasyon veya konfederasyon çatısı altında birleşmek,
 15. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlar ile yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf ve benzeri sivil toplum kuruluşları ile ortak bir amacı geliştirmek için platformlar oluşturmak,
 16. Sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak amacı ile her türlü teknik araç ve gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

Dernek yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

Madde 4

 1. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip ve on sekiz yaşını bitirmiş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı,
 2. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki herhangi bir coğrafi bölgede çalışabilmek için gerekli Deniz Trafik Operatörü yeterlilik belgesine sahip veya Deniz Trafik Operatörü yeterliliğiyle çalışırken emekli olan ve aktif olarak artık bu görevi  icra etmeyen,
 3. Meslek haysiyet ve onurunu küçük düşürecek hal ve hareket içinde olmamış ve yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş,
 4. Derneğin tüzüğünü kabul etmiş,
 5. Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden,
 6. Deniz Trafik Operatörlüğü mesleğiyle doğrudan ilgili meslek dallarında çalışan,
 7. Derneğe yazılı müracaat etmiş,

kişiler Derneğe üye olabilirler. Ancak Onursal ve Fahri Üyelik için bu şartlar aranmaz.

Yönetim Kurulu üyelik için yapılan başvuruları, üye adayların Dernek Tüzüğü ile ilgili görüşlerini, bakış açısını ve bulunduğu konumu itibari ile inceleyip sonucu en çok otuz gün içerisinde başvuru sahibine yazılı olarak bildirir. Üyelik Yönetim Kurulunun kabul etmesi ile gerçekleşir ve bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Yönetim Kurulu herhangi bir sebep belirtmeden üyelik talebini reddedebilir.

Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Dernek üyelerine ve dernek amaçlarını gerçekleştirmek için yapılan çalışmalara yardımcı olan veya olabilecek kişiler veya tüzel kişiler derneğe fahri üye olabilirler.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

ÜYELERİN HAKLARI

Madde 5

 1. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.
 2. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır.
 3. Üyeler Dernek Kurulları’nın üyelerini seçer veya Kurul üyeliklerine seçilebilirler.
 4. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna verilir ve Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
 5. Fahri ve onursal üyelerin oy hakkı yoktur. İstedikleri takdirde aidat verebilirler.

ÜYELERİN VAZİFELERİ

Madde 6

 1. Dernek amaçları doğrultusunda yapılan çalışmalara aktif olarak katılmak veya destek olmak
 2. Dernek üyeleri arasındaki dayanışmayı desteklemek.
 3. Derneğin ana tüzüğünde belirtilen üye aidatını düzenli olarak ödemek.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 7

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

 1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
 4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
 5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak
 6. Derneğin birlik ve beraberliğini bozucu çalışmalarda ve dernek aleyhine tezviratta bulunmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde dernekten ihraç edilen üyelerin üyeliği ancak Genel Kurulun yazılı savunmalarını da göz önüne alarak ekseriyetle vereceği karar neticesinde son bulur.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

DERNEK ORGANLARI

Madde 8

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetim Kurulu

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI

Madde 9

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel Kurul

 1. Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Şubat ayı içeresinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.
 2. Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
 3. Genel kurul, Yönetim Kurulunca bu Tüzükte belli edilen zamanda çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

GENEL KURULA ÇAĞRI USULÜ

Madde 10

Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta ya da iletişim numarasına mesaj göndermek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde yapılması orunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

GENEL KURUL TOPLANTI USULÜ

Madde 11

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel Kurul Toplantıları Dernek merkezinin bulunduğu ilde yapılır.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini gösteremeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, yönetim kurulunca izin verilmesi durumunda ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

Genel Kurul, gündemdeki konuların görüşülüp karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır.

GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

Madde 12

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

DERNEĞİN TÜZÜĞÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

Madde 13

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Dernek tüzüğünde yapılacak herhangi bir değişiklik yönetim kurulu veya genel kurula katılan üyelerin 1/10’u tarafından teklif edilir.

Maddelerin değiştirilmesi hakkındaki kararlar, genel kurul toplantısında hazır bulunan üyelerin 2/3’ünün çoğunluğu ile alınır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 14

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kuruluna ibrası,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
 6. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
 7. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 8. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 9. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 10. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 11. Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 12. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlarla üye olarak katılması veya ayrılması,
 13. Derneğin vakıf kurması,
 14. Derneğin fesih edilmesi,
 15. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 16. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Genel kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ

Madde 15

Yönetim kurulu beş asil ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 16

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya üçüncü kişiye yetki vermek,
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
 4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 5. Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 6. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 7. Genel kurulda alınan karaları uygulamak,
 8. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
 9. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 10. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 11. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 12. Üye olunan ulusal veya uluslararası kuruluş ve federasyonlarda derneği temsil edecek kişileri ve sayılarını belirlemek,
 13. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

DENETİM KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

Madde 17

Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür.

Denetim kurulu; Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Çalışma usulünü kendisi tespit eder, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Denetleme kurulu başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine yönetim kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Mevzuatta denetleme kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

DERNEK YÖNETİM KURULU BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 18

Yönetim kurulu başkanı aynı zamanda Dernek Başkanıdır. Derneği Başkan temsil eder. Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.

 1. Derneği temsille birlikte sevk ve idare eder. Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.
 2. Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde yönetim ve denetim kurulu ile derneğin organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
 3. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
 4. Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.
 5. Derneğin yılsonu itibariyle faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç Nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar.
 6. Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar.
 7. Derneğin edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
 8. Derneğin temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
 9. Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Merkez ve şube görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte u konuda öncülük yapar.
 10. Mevzuatta dernek başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

Madde 19

Derneğin gelir kaynakları şunlardır;

 1. Üye aidatları:  Üyelerden giriş ödentisi olarak 20 TL, aylık olarak ta 20 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir Üye aidatları, genel kurula katılan üyelerin teklifi ve genel kurul kararı ile tespit edilir. Aidatlar aylık veya yıllık peşin olarak verilebilir.
 2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
 3. Dernekçe tertiplenen balo, eğlence, müsamere, konser, spor müsabakası ve konferans gibi faaliyetlerle sağlanan gelirler,
 4. Dernekçe tertiplenen piyango gelirleri,
 5. Çıkarılan dergi ve benzeri yayın organlarına alınan reklam gelirleri,
 6. Fahri üye aidatları,
 7. Dernek üyeleri ve fahri üyeler tarafından yapılan yardım ve bağışlar,
 8. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
 9. Derneğin eğer var ise mal varlığından elde edilen gelirler,
 10. Derneğin amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
 11. Diğer gelirler.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Madde 20

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde 21

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

DEFTER VE KAYITLAR

Madde 22

Dernek mevzuat doğrultusunda tutması gereken zorunlu defterleri tutar. Ayrıca yönetim kurulu kararı ile tutulması istenen diğer defterler de tutulabilir.

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASVİYESİ

Madde 23

 1. Genel Kurul Kararı İle Fesih

Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından on beş gün içerisinde en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir.

2. Mahkeme Kararı İle Fesih

Yetkili mercilere yapılan isteme rağmen otuz gün içerisinde dernek tüzüğündeki noksanlıklar tamamlanamaz veya kanuni ayrılıklar giderilemez ise dernek merkezinin bulunduğu yer mülkiye amirinin yazılı bildirisi ve Cumhuriyet Savcılığı’nın talebi üzerine Asliye Hukuk Mahkemesince Derneğin feshine karar verilir.

3. Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Deniz Trafik Operatörleri Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

İNFİSAH

Madde 24

Dernek aciz hale düştüğü veya Yönetim Kurulunun Dernekler Kanunu’na göre kurulmasına imkan kalmadığı veya 10. Maddede belirtilen sayının bulunamaması sebebi ile üst üste iki Olağan Genel Kurul toplantısının yapılamadığı hallerde infisah eder. İnfisah hali tespiti derneğin bulunduğu yerin en büyük mülki amirinin kararı ile olur.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Madde 25

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Bu Tüzük 25 (Yirmi beş) maddeden ibarettir.